Ngôn ngữ:
Nghị quyết HĐQT và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung [ 28/02/2023 ]
Các bài mới hơn:
bullet Báo cáo thường niên năm 2022 (22/04/2023)
bullet Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 và Bản giải trình sự thay đổi LNST Q1 năm 2023 so với Q1 năm 20 (20/04/2023)
bullet Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (24/03/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/03/2023)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/03/2023)
Các bài đã đăng:
bullet Công bố BCTC kiểm toán Công ty mẹ ,BCTC hợp nhất năm 2022 và Giải trình LNST năm 2022 so với LNST năm 2021 (21/02/2023)
bullet Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (17/02/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (10/02/2023)
bullet Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (30/01/2023)
bullet Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của công ty mẹ ,Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 202 (18/01/2023)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (07/04/2022)
bullet Báo cáo tài chính quý III năm 2021 (20/10/2021)
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021 (25/08/2021)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (05/05/2021)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (31/03/2021)
Xem các bài viết theo ngày calendar