Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của công ty mẹ ,Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 202 [ 18/01/2023 ]
  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin công bố tới quý vị các thông tin sau:
1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của công ty mẹ . Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Q4.2022 CÔNG TY MẸ_0001.pdf
2. Giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 2021 cùa công ty mẹ. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/GIẢI TRÌNH LNST Q4.2022 CÔNG TY MẸ_0001.pdf
3. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Q4.2022 HỢP NHẤT_0001.pdf
4. Giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/GIẢI TRÌNH LNST Q4.2022 HỢP NHẤT_0001.pdf
Xem các bài viết theo ngày calendar