Ngôn ngữ:
Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thơm giữ chức vụ Kế toán trưởng
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. /Pictures/CongboTT/Thay đổi KTT - Đỗ Thị Thơm.pdf
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ECI
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và đối tác 
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.

Đính chính lần 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và đối tác
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi công văn đính chính lần 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, quý khách hàng và các đối tác. Hội đồng quản trị Công ty xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021./Pictures/CongboTT/04.NQ-HĐQT.pdf
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mẫu dấu
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, chuyển tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (MCK: ECI)
HĐQT xin gửi tới quý vị cổ đông thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mẫu dấu
Các bài đã đăng:
bullet Thay đổi nhân sự (06/05/2022)
bullet Công bố đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (04/05/2022)
bullet Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (27/04/2022)
bullet Công bố thông tin thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS, bổ nhiệm Tổng Giám đốc (27/04/2022)
bullet Tài liệu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025 (22/04/2022)
bullet Công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022 (18/04/2022)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (07/04/2022)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (16/02/2022)
bullet Báo cáo tài chính quý III năm 2021 (20/10/2021)
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021 (25/08/2021)
Xem các bài viết theo ngày calendar