Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính quý III năm 2021
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI)
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2021
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
HĐQT Công ty xin gửi tới quý vị cổ đông báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021.

Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi quý vị Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2021
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
Các bài đã đăng:
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
bullet Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông hết nghiệm kỳ năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền (02/03/2021)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 (20/01/2021)
bullet Báo cáo tài chính quý III năm 2020 (29/10/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (21/07/2020)
bullet Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục trao tặng hàng trăm sản phẩm cho Chương trình Mottainai 2018 (13/05/2020)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (18/04/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2020 (18/04/2020)
bullet Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2020 (01/04/2020)
Xem các bài viết theo ngày calendar