Ngôn ngữ:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 [ 05/05/2021 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
HĐQT Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2021
Các bài mới hơn:
bullet Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (05/04/2024)
bullet Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. (29/03/2024)
bullet Công bố thông tin về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (12/03/2024)
bullet Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3 (27/02/2024)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (26/01/2024)
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (31/03/2021)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
bullet Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục trao tặng hàng trăm sản phẩm cho Chương trình Mottainai 2018 (13/05/2020)
bullet Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý III năm 2019 (15/10/2019)
bullet Báo cáo danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước thời điểm 30/6/2019 (11/10/2019)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (11/10/2019)
bullet Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019 (09/08/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2019 (22/07/2019)
Xem các bài viết theo ngày calendar