Ngôn ngữ:
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/CBTT ĐKKD-ECI thay đổi lần thứ 5.pdf
Công bố BCTC công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2022 cùng công văn giải trình LNST quý 3 năm 2022
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và đối tác!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 như sau:
1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 của công ty mẹ  xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Công ty mẹ Q3.2022.pdf ; với công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Giải trình LNST Công ty mẹ Q3.2022_0001.pdf 
  2.Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Hợp nhất Q3.2022.pdf ; với công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 của báo cáo hợp nhất, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Giải trình LNST Hợp nhất Q3.2022_0001.pdf
Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Loan
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Đơn xin từ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Loan.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và quý đối tác!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) xin gửi tới quý vị Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT mới và bãi nhiệm chức danh HĐQT cũ, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chi tiết tại/Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết về Bổ nhiệm CTHĐQT.pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết ĐHCĐBT 2022 chuẩn_nén.pdf
Các bài đã đăng:
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bổ sung (29/08/2022)
bullet Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty con (23/08/2022)
bullet Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 (12/08/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (08/08/2022)
bullet Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (08/08/2022)
bullet Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Sử Duy Bin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị (03/08/2022)
bullet Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (22/07/2022)
bullet Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 (20/07/2022)
bullet Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty con (19/07/2022)
bullet Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (08/07/2022)
Xem các bài viết theo ngày calendar