Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi quý vị Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc xin gửi tới quý vị nội dung báo cáo, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông hết nghiệm kỳ năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Hội đồng quản trị Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi quý vị cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 như sau:
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2020.
Báo cáo tài chính quý III năm 2020
Kính gửi quý vị cổ đông
Ban Giám đốc Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2020
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (21/07/2020)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (18/04/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2020 (18/04/2020)
bullet Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2020 (01/04/2020)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (01/04/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (18/01/2018)
bullet Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (17/10/2017)
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017 (15/08/2017)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (19/04/2017)
Xem các bài viết theo ngày calendar