Ngôn ngữ:
Thay đổi nhân sự
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
HĐQT Công ty xin gửi tới quý vị cổ đông thông tin thay đổi nhân sự của Công ty
Công bố đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
HĐQT Công ty xin công bố tới quý vị cổ đông đính chính Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 26/4/2022
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Hội đồng quản trị Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Biên bản, Nghị quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 26/04/2022
Công bố thông tin thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS, bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
HĐQT xin gửi tới quý vị cổ đông thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS, bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc xin gửi tới quý vị nội dung báo cáo, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2021 (05/05/2021)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
bullet Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông hết nghiệm kỳ năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền (02/03/2021)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 (20/01/2021)
bullet Báo cáo tài chính quý III năm 2020 (29/10/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (21/07/2020)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (18/04/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2020 (18/04/2020)
bullet Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2020 (01/04/2020)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (01/04/2020)
Xem các bài viết theo ngày calendar