Ngôn ngữ:
Nghị quyết Hội đồng quản trị, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 [ 10/02/2023 ]
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị, chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/02.2023.pdf ; Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết xem tại 
Xem các bài viết theo ngày calendar