Ngôn ngữ:
Báo cáo thường niên năm 2022 [ 22/04/2023 ]
Các bài mới hơn:
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 sau đính chính (22/05/2024)
bullet Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Văn Thịnh (15/05/2024)
bullet Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (27/04/2024)
bullet Giải trình về ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2023 (23/04/2024)
bullet Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (23/04/2024)
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 và Bản giải trình sự thay đổi LNST Q1 năm 2023 so với Q1 năm 20 (20/04/2023)
bullet Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (24/03/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/03/2023)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/03/2023)
bullet Nghị quyết HĐQT và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung (28/02/2023)
bullet Công bố BCTC kiểm toán Công ty mẹ ,BCTC hợp nhất năm 2022 và Giải trình LNST năm 2022 so với LNST năm 2021 (21/02/2023)
bullet Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (17/02/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (10/02/2023)
bullet Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (30/01/2023)
bullet Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của công ty mẹ ,Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 202 (18/01/2023)
Xem các bài viết theo ngày calendar