Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 [ 12/08/2022 ]
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Công văn giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022. Chi tiết tại  /Pictures/Anh_webcu/BCTC bán niên 2022.pdf và /Pictures/Anh_webcu/CV giải trình LNST 6T 2022.pdf
Xem các bài viết theo ngày calendar