Ngôn ngữ:
Công bố BCTC công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2022 cùng công văn giải trình LNST quý 3 năm 2022 [ 21/10/2022 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và đối tác!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 như sau:
1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 của công ty mẹ  xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Công ty mẹ Q3.2022.pdf ; với công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Giải trình LNST Công ty mẹ Q3.2022_0001.pdf 
  2.Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Hợp nhất Q3.2022.pdf ; với công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 của báo cáo hợp nhất, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Giải trình LNST Hợp nhất Q3.2022_0001.pdf
Các bài mới hơn:
bullet Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ (26/01/2024)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (13/01/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/11/2022)
bullet Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật (26/10/2022)
Các bài đã đăng:
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan (17/10/2022)
bullet Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Loan (10/10/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (31/08/2022)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (30/08/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bổ sung (29/08/2022)
bullet Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty con (23/08/2022)
bullet Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 (12/08/2022)
bullet Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (08/08/2022)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (08/08/2022)
bullet Công bố Đơn xin từ nhiệm của ông Sử Duy Bin - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thúy Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị (03/08/2022)
Xem các bài viết theo ngày calendar