Ngôn ngữ:
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan [ 17/10/2022 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm NTHL_0001.pdf
Xem các bài viết theo ngày calendar