Ngôn ngữ:
Công bố thông tin giao dịch của bà Phạm Thị Huyền - Người được ủy quyền công bố thông tin [ 09/10/2023 ]
Các bài mới hơn:
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 sau đính chính (22/05/2024)
bullet Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Văn Thịnh (15/05/2024)
bullet Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (27/04/2024)
bullet Giải trình về ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2023 (23/04/2024)
bullet Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (23/04/2024)
Các bài đã đăng:
bullet Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (04/10/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (02/10/2023)
bullet Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 (24/08/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (18/08/2023)
bullet Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023 (27/07/2023)
bullet Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023, BCTC hợp nhất quý 2.2023 và Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (19/07/2023)
bullet Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn (04/07/2023)
bullet Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn Sử Duy Bin (30/06/2023)
bullet Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023 (21/06/2023)
bullet Báo cáo thường niên năm 2022 (22/04/2023)
Xem các bài viết theo ngày calendar