Ngôn ngữ:
Tin tức
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( mã chứng khoán: ECI) xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. Chi tiết xem tại đây /Pictures/Anh_webcu/BC TH Quản trị Công ty 2022_0001.pdf
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của công ty mẹ ,Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 202
          Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin công bố tới quý vị các thông tin sau:
1. Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của công ty mẹ . Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Q4.2022 CÔNG TY MẸ_0001.pdf
2. Giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 2021 cùa công ty mẹ. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/GIẢI TRÌNH LNST Q4.2022 CÔNG TY MẸ_0001.pdf
3. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Q4.2022 HỢP NHẤT_0001.pdf
4. Giải trình LNST quý 4 năm 2022 so với LNST quý 4 năm 2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/GIẢI TRÌNH LNST Q4.2022 HỢP NHẤT_0001.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/01.2023.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI gửi tới quý vị Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất bản Thiết bị giáo dục Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn ECI. Chi tiết tại đây /Pictures/Anh_webcu/NQ11-HĐQT.pdf
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/CBTT ĐKKD-ECI thay đổi lần thứ 5.pdf
Công bố BCTC công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2022 cùng công văn giải trình LNST quý 3 năm 2022
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và đối tác!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã chứng khoán: ECI) xin công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 như sau:
1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 của công ty mẹ  xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Công ty mẹ Q3.2022.pdf ; với công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Giải trình LNST Công ty mẹ Q3.2022_0001.pdf 
  2.Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/BCTC Hợp nhất Q3.2022.pdf ; với công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 của báo cáo hợp nhất, xem chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Giải trình LNST Hợp nhất Q3.2022_0001.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm NTHL_0001.pdf
Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Loan
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác!
Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI xin gửi tới quý vị đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Phó Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Hồng Loan. Chi tiết xem tại /Pictures/Anh_webcu/Đơn xin từ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Loan.pdf
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Kính gửi: Quý vị cổ đông, quý khách hàng và quý đối tác!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) xin gửi tới quý vị Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2025, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT mới và bãi nhiệm chức danh HĐQT cũ, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chi tiết tại/Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết về Bổ nhiệm CTHĐQT.pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Kính gửi: Quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác!
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ( Mã CK: ECI) gửi tới quý cổ đông, quý khách hàng và đối tác Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết tại /Pictures/Anh_webcu/Nghị quyết ĐHCĐBT 2022 chuẩn_nén.pdf
Sản phẩm đặc trưng
 • Mã sản phẩm: ADV01
  Tên sản phẩm: Atlat địa lí Việt Nam
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, TS. Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên)

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADT02
   
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí Tự nhiên Đại cương
   
  Tác giả: PGS.TS Ngô Đạt Tam, PGS.TS Lê Ngọc Nam...

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASC08
  Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử lớp 6
  Tác giả : Phan Ngọc Liên, Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Nam Phóng, Cao Văn Dũng
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ADC10
  Tên sản phẩm: Tập bản đồ Địa lí 8
  Tác giả: Ngô Đạt Tam, Nguyễn Thị Hồng Loan, Thành Ngọc Linh
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BĐV66

  Tên sản phẩm: Bản đồ Việt Nam - Địa lí tự nhiên • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: BSV85
   
  Tên sản phẩm: Lược đồ Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950
   

 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV21 
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 1
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TTV23
  Tên sản phẩm: Bộ tranh Tập đọc lớp 3
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TDL03
  Tên sản phẩm: Bộ tranh dạy Địa lí Lớp 6
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: TMN14
  Tên sản phẩm: Bộ tranh minh họa truyện kể (5-6 tuổi)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: A3CDTOH
  Tên sản phẩm: Mô hình Trái Đất quay quanh Mặt Trời
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: L4131TH
  Tên sản phẩm: Bộ thí nghiệm thực hành về dòng điện không đổi
  Đơn vị tính: bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: QUACA02
   
  Tên sản phẩm: Quả cầu tự nhiên thế giới
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H5IK0
   
  Tên sản phẩm: Mô hình bánh xe nước lớp 5
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: STKD3CK
  Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: H1MBC1B
  Tên sản phẩm: Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T5V01
  Tên sản phẩm: Bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 5 (GV)
  Đơn vị tính: Bộ
 • Giá bán: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: T3182TH
  Tên sản phẩm: Bộ hình không gian
 • Giá bán: Liên hệ