Ngôn ngữ:
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Đỗ Thị Thơm - Kế toán trưởng [ 09/10/2023 ]
Các bài mới hơn:
bullet Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (21/11/2023)
bullet Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (20/11/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (17/11/2023)
bullet Thông báo mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (02/11/2023)
bullet Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Đỗ Thị Thơm và bà Phạm Ngọc Huyền (20/10/2023)
Các bài đã đăng:
bullet Công bố thông tin giao dịch của bà Phạm Thị Huyền - Người được ủy quyền công bố thông tin (09/10/2023)
bullet Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (04/10/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (02/10/2023)
bullet Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 (24/08/2023)
bullet Nghị quyết Hội đồng quản trị (18/08/2023)
bullet Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2023 (27/07/2023)
bullet Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023, BCTC hợp nhất quý 2.2023 và Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (19/07/2023)
bullet Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn (04/07/2023)
bullet Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn Sử Duy Bin (30/06/2023)
bullet Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2023 (21/06/2023)
Xem các bài viết theo ngày calendar