Ngôn ngữ:
Báo cáo danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước thời điểm 30/6/2019 [ 11/10/2019 ]
Các bài mới hơn:
bullet Thông báo mời họp và Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (05/04/2024)
bullet Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. (29/03/2024)
bullet Công bố thông tin về Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (12/03/2024)
bullet Thông báo về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt lần 3 (27/02/2024)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (26/01/2024)
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (11/10/2019)
bullet Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019 (09/08/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2019 (22/07/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (22/04/2019)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (28/03/2019)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (14/03/2019)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (14/03/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 (21/01/2019)
bullet Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 (16/01/2019)
bullet Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018 (18/10/2018)
Xem các bài viết theo ngày calendar