Ngôn ngữ:
Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông hết nghiệm kỳ năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền [ 02/03/2021 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Hội đồng quản trị Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi quý vị cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2021 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2020 như sau:
Xem các bài viết theo ngày calendar