Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý I năm 2018.
Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông:
1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được thông qua ngày 16/4/2018
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua ngày 16/4/2018

Bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) xin bổ sung mục bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 16/04/2018. Vì lý do công việc, Ông Phan Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty xin được từ nhiệm.
Xin mời quý vị cổ đông xem tài liệu chi tiết đính kèm.

Các bài đã đăng:
bullet Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (29/03/2018)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (21/03/2018)
bullet Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (30/01/2018)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (18/01/2018)
bullet Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (17/10/2017)
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017 (15/08/2017)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (19/07/2017)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (19/04/2017)
bullet Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017 (10/04/2017)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (13/03/2017)
Xem các bài viết theo ngày calendar