Ngôn ngữ:
Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng:  13/03/2020

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý IV năm 2019
Báo cáo tài chính quý III năm 2019
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2019.
Báo cáo danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước thời điểm 30/6/2019
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước thời điểm 30/6/2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019 (09/08/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2019 (22/07/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (22/04/2019)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (28/03/2019)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (14/03/2019)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (14/03/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 (21/01/2019)
bullet Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 (16/01/2019)
bullet Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018 (18/10/2018)
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 (10/08/2018)
Xem các bài viết theo ngày calendar