Ngôn ngữ:
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thông báo đến quý vị cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:          Cổ phiếu Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục

Mã chứng khoán:           ECI

Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2018
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý I năm 2018.
Các bài đã đăng:
bullet Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (17/04/2018)
bullet Bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (04/04/2018)
bullet Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (29/03/2018)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (21/03/2018)
bullet Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (30/01/2018)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (18/01/2018)
bullet Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017 (17/10/2017)
bullet Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017 (15/08/2017)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (19/07/2017)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (19/04/2017)
Xem các bài viết theo ngày calendar