Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính quý II năm 2020
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông báo cáo tài chính quý II năm 2020
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục trao tặng hàng trăm sản phẩm cho Chương trình Mottainai 2018
Sáng 30/8, đại diện Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục đã đến tòa soạn Báo PNVN trao tặng hàng trăm sản phẩm cho Chương trình Mottainai 2018 để bán gây quỹ từ thiện.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Báo cáo tài chính quý I năm 2020
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý I năm 2020
Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2020
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2020

Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (01/04/2020)
bullet Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý III năm 2019 (15/10/2019)
bullet Báo cáo danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước thời điểm 30/6/2019 (11/10/2019)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (11/10/2019)
bullet Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019 (09/08/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2019 (22/07/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (22/04/2019)
Xem các bài viết theo ngày calendar