Ngôn ngữ:
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 [ 15/10/2019 ]
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI)
Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2019.
Các bài mới hơn:
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (31/03/2021)
bullet Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục trao tặng hàng trăm sản phẩm cho Chương trình Mottainai 2018 (13/05/2020)
bullet Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (20/02/2020)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 (20/02/2020)
Các bài đã đăng:
bullet Báo cáo danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước thời điểm 30/6/2019 (11/10/2019)
bullet Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (11/10/2019)
bullet Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019 (09/08/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý II năm 2019 (22/07/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (22/04/2019)
bullet Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (28/03/2019)
bullet Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (14/03/2019)
bullet Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (14/03/2019)
bullet Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 (21/01/2019)
bullet Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 (16/01/2019)
Xem các bài viết theo ngày calendar