Ngôn ngữ:
Tin tức
Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông:
1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được thông qua ngày 16/4/2018
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua ngày 16/4/2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (MCK: ECI) xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính quý I năm 2018.
Sản phẩm đặc trưng